Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2013

  • access_time grudzień 20, 2013

Zarządzenia Rektora 2013

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 3 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/13 Rektora w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 18 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni z dnia 22 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/13 Rektora w sprawie: powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 8 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/13 Rektora w sprawie: krajowych i zagranicznych podróży służbowych z dnia 28 lutego 2013 roku

Aneks z dnia 7 czerwca 2013 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-5/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/13 Rektora w sprawie: przygotowywania i przekazywania sprawozdań oraz innych wymaganych danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on z dnia 11 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/13 Rektora w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2013 roku + ANEKS z dn. 3.03.2014 r. + ANEKS NR 2 z dn. 22.04.2016 r.

Aneks z dnia 3 marca 2014 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0101-7/13 z dnia 2 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/13 Rektora w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/13 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/13 Rektora w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich z dnia 30 kwietnia 2013 roku + ANEKS z dn. 5.04.2016 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/13 Rektora w sprawie: nowych kieunków studiów z dnia 6 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/13 Rektora w sprawie: Regulaminu konkursu o indeks Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/13 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/13 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 14 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/13 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne Uczelni w 2013 roku z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 4 czerwca 2013 roku

Aneks z dnia 18 października 2013 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-16/13 z dnia4 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/13 Rektora w sprawie: podziału środków finansowych na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2013 roku z dnia 4 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/13 Rektora w sprawie: zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni „styczeń 2013” z dnia 4 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/13 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni z dnia 5 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/13 Rektora w sprawie: wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat z dnia 26 czerwca 2013 roku

Aneks z dnia 9 grudnia 2014 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-20/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 26 czerwca 2013 roku

Aneks z dnia 25 października 2013 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-21/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/13 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2013/14 z dnia 1 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23 Rektora w sprawie: utworzenia Galerii Wydziału Sztuki z dnia 4 lipca 2013 roku

Aneks nr 1 z dnia 28 stycznia 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-23/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/13 Rektora w sprawie: obsady zajęć dydaktycznych z dnia 18 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej z dnia 22 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/13 Rektora w sprawie: utworzenia Centrum Badań Myśli Serena Kierkegaarda z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/13 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/13 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/13 Rektora w sprawie: terminów wypłat za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2013/14 z dnia 24 września 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej z dnia 1 października 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/13 Rektora w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 października 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej w Instytucie Biologii z dnia 8 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej w Instytucie Politologii z dnia 15 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/13 Rektora w sprawie: utworzenia Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych z dnia 27 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/13 Rektora w sprawie: utworzenia Centrum Filmu Edukacyjnego z dnia 27 listopada 2013 roku + ANEKS NR 1 z dnia 17.07.2015 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/13 Rektora w sprawie: Regulaminu pracy Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 2 grudnia 2013 roku

Aneks z dnia 15 kwietnia 2014 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-37/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/13 Rektora w sprawie: wprowadzenia Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/13 Rektora w sprawie: nowelizacji Statutu Uczelni z dnia 5 grudnia 2013 roku

Aneks z dnia 30 stycznia 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-39/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego z dnia 17 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/13 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki z dnia 17 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/13 Rektora w sprawie: utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych z dnia 17 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43 Rektora w sprawie: aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2013 roku