Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2009

 • access_time grudzień 21, 2009

Uchwały Senatu 2009

Uchwała Senatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

 • w sprawie: planu remontów i inwestycji na 2009 rok
 • w sprawie: narzutu kosztów na 2009 rok
 • w sprawie: opinii o dorobku prof. H. Samsonowicza
 • w sprawie: zmiany nazwy Centrum Języka Rosyjskiego na Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego

 

Uchwała Senatu z dnia 2 marca 2009 roku

 • w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogicznym
 • w sprawie: naboru na studia w roku akademickim 2009/2010
 • w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania

 

Uchwała Senatu z dnia 23 marca 2009 roku

 • w sprawie: zasad przyznawania środków finansowych na badania własne w 2009 r.
 • w sprawie: przyjęcia korekty planu finansowego za 2008 r.
 • w sprawie: warunów i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
 • w sprawie: podpisania umowy o współpracy
 • w sprawie: regulaminu wyborczego Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów
 • w sprawie: wniosków o nagrody Ministra za 2008 r.
 • w sprawie: powołania Ośrodka Kształcenia w Zakresie Dydaktyk Przedmiotowych
 • w sprawie: biernego prawa wyborczego w wyborach do organów Uniwersytetu

 

Uchwała Senatu z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa
 • w sprawie: zmian w Regulaminie Studiów
 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Uczelni za 2008 r.
 • w sprawie: przyjęcia planu finansowego na 2009 r.
 • w sprawie: podziału dotacji budżetowej na 2009 r.
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku (z późn. zm.) o obowiązywaniu zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń
 • w sprawie: umorzenia zadłużenia jednostek dydaktycznych powstałego na koniec 2008 r.
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczącej ustalenia podstawowych zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, w tym kryteria wyboru mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akad. 2010/2011
 • w sprawie: realizacji dodatkowej specjalności na studiach wyższych I stopnia nauczycielskich
 • w sprawie: możliwości wnoszenia opłat w ratach za naukę na studiach niestacjonarnych
 • w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych
 • w sprawie: składu osobowego Senackiej Komisji ds. Regulaminu Studiów
 • w sprawie: wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu.

Uchwała Senatu z dnia 22 czerwca 2009 roku

 • w sprawie: wykonywania pensum poza Uczelnią
 • w sprawie: wewętrznego systemu jakości kształcenia
 • w sprawie: przygotowania pedagogicznego
 • w sprawie: niedoborów w pensum dydaktycznym
 • zmieniająca uchwałę Senatu z dnia 18 czerwca 2007 r.  w sprawie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych niezaliczanych do pensum oraz finansowania kosztów procesu dydaktycznego.
 • w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości
 • w sprawie: obciążenia hipotecznego nieruchomości

Uchwała Senatu z dnia 5 października 2009 roku

 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Adamowi Michnikowi
 • w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2009/2010
 • w sprawie sprawozdania z działalności Uczelni za 2008 r.
 • w sprawie zakupu nieruchomości
 • w sprawie przejęcia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej
 • w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
 • w sprawie utworzenia Katedry Badań i Studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem
 • w sprawie zasad i standaryzacji kryteriów oceny pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego
 • w sprawie utworzenia Studium Pedagogicznego

Uchwała Senatu z dnia 21 grudnia 2009 roku

 • w sprawie optymalizacji wykorzystania kwalifikacji pracowników,
 • w sprawie podpisania umowy o współpracy,
 • w sprawie podpisania porozumienia,
 • aneks do Uchwały Senatu z dnia 20 listopada 2006 r.,