Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2013

 • access_time grudzień 16, 2013

Uchwały Senatu 2013

Uchwała Senatu z dnia 28 stycznia 2013 roku

 • w sprawie: planu remontów i inwestycji na 2013 r.
 • w sprawie: powołania Uniwersytetu III Wieku
 • w sprawie: dostosowania zasad oceny nauczycieli akademickich do obowiązującego stanu prawnego
 • w sprawie: Regulaminu wyborczego władz instytutów
 • w sprawie: narzutów kosztów w 2013 r.
 • w sprawie: logo Roku Komisji Edukacji Narodowej
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy
 • w sprawie: limitu godzin ponadwymiarowych

 Uchwała Senatu z dnia 25 lutego 2013 roku

 • w sprawie: wzorów dyplomów: doktorskiego i habilitacyjnego, wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uchwała Senatu z dnia 18 marca 2013 roku

 • w sprawie: wniosków o nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r.
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. S. Mejeri
 • w sprawie: wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów III stopnia
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
 • w sprawie: zasad decentralizacji finansów wynagrodzeń w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uchwała Senatu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 • w sprawie: utworzenia kierunku Digital Design
 • w sprawie: utworzenia kierunku Etnofilologia mniejszości etnicznych
 • w sprawie: utworzenia kierunku Architektura informacji
 • w sprawie: utworzenia kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • w sprawie: utworzenia kierunku Bioinformatyka
 • w sprawie: inwertycji przy ul. Ingardena
 • w sprawie: efektów kształcenia dla kierunku  Lider społeczny
 • w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego za 2012 rok
 • w sprawie: Regulaminu konkursu o indeks UP
 • w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich
 • w sprawie: rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/15
 • w sprawie: zbycia mieszkania przy ul. Miechowity
 • w sprawie: zbycia mieszkania przy ul. Miechowity
 • w sprawie: zbycia mieszkania przy ul. Miechowity

Uchwała senatu z dnia 3 czerwca 2013 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
 • w sprawie: planu finansowego na 2013 rok
 • w sprawie: podziału dotacji na działalność dydaktyczną
 • w sprawie: podziału wydzielonej części dotacji na jednostki dydaktyczne
 • w sprawie: zasad i trybu wyboru kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • w sprawie: liczby godzin seminariów dyplomowych
 • w sprawie: realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Uchwała Senatu z dnia 24 czerwca 2013 roku

 • w sprawie: Strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w latach 2014-2020
 • w sprawie: procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
 • w sprawie: korekty do planu rzeczowo-finansowego
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy

Uchwała Senatu z dnia 30 września 2013 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu na rok akademicki 2013/1014
 • w sprawie: utworzenia Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: sprawozdania z działalności Uczelni za 2012 rok
 • w sprawie: zmian w statucie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Uchwała Senatu z dnia 25 listopada 2013 roku

 • w sprawie: nowelizacji Statutu Uczelni
 • w sprawie: regulaminów nadawania godności
 • w sprawie: procedury antyplagiatowej
 • w sprawie: Regulaminu Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
 • w sprawie: Regulaminu Centrum Filmu Edukacyjnego
 • w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Pedagogicznego
 • w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013
 • w sprawiie: międzynarodowej współpracy naukowej

Uchwała Senatu z dnia 16 grudnia 2013 roku

 • w sprawie: Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych