Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2011

  • access_time grudzień 30, 2011

Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/11 Rektora w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Politologii z dnia 11 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/11 Rektora w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii z dnia 11 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/11 Rektora w sprawie: powołania Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków z dnia 12 stycznia 2011 roku + ANEKS z dnia 4.04.2011 r. + ANEKS NR 2 z dnia 7.10.2013 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/11 Rektora w sprawie: wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z dnia 12 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/11 Rektora w sprawie: powołania Uniwersytetu Dzieci i Rodziców z dnia 28 stycznia 2011 roku +Aneks z dnia 20.11.2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/11 Rektora w sprawie: gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym z dnia 28 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/11 Rektora w sprawie: wydawania zaśwadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pozyczki studenckiej oraz wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uczelni, którzy mogą ubiegać się o 20% ich umorzenia z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/11 Rektora w sprawie: powołania Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum” z dnia 28 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/11 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 1 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/11 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia 15 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze Instytutu Matematyki z dnia 28 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/11 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 z dnia 29 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/11 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Procedur i reguł postępowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na stanowisku audytora wewnetrznego” z dnia 30 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/11 Rektora w sprawie: Regulaminu Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum” z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/11 Rektora w sprawie: Regulaminu Studium Nauki Języka Polskiego z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/11 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej z dnia 25 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/11 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne Uczelni w 2011 roku z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów sac oraz uczniów stacjonarnych studiów doktorskich z dnia 31 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/11 Rektora w sprawie: podziału środków finansowych na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2011 roku z dnia 31 maja 2011 roku

Zarządzenie Ne R/Z.0201-19/11 Rektora w sprawie: udoskonalenia organizacji wewnętrznego systemu jakości kształcenia – zmiana w załączniku do Statutu Uczelni z dnia 2 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/11 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Instyutu Neofilologii z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/11 Rektora w sprawie: nowych kierunków studiów z dnia 28 czerwca 2011 roku +Aneks z dnia 1.03.2012 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/11 Rektora w sprawie: włączenia Krytej Pływalni w strukturę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/11 Rektora w sprawie: utworzenia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym stacjonarnych, 4-letnich studiów doktoranckich w zakresie geografii z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/11 Rektora w sprawie: obowiązków nauczyciela akademickiego Uczelni z dnia 4 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/11 Rektora w sprawie: zmiany w syrukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia 18 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/11 Rektora w sprawie: przekształcenia Katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytut Pedagogiki Specjalnej z dnia 18 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/11 Rektora w sprawie: zasad i trybu działania kontroli zarządczej w Uczelni z dnia 1 września 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni z dnia 1 września 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/11 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadcześ pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 19 września 2011 roku +Aneks z dnia 2.01.2012 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/11 Rektora w sprawie: przebywania w obiektach Uczelni w porze nocnej z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/11 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 30 września 2011 roku +Aneks z dnia 2.01.2012 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/11 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich odpłatnych formach kształcenia w roku akademickim 2011/2012 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/11 Rektora w sprawie: odpowiedzialności pracowników za dopuszczenie do nieterminowego regulowania zobowiązań Uczelni z dnia 3 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/11 Rektora w sprawie: wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych niezaliczanych do pensum oraz finansowania kosztów procesu dydaktycznego z dnia 3 październia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/11 Rektora w sprawie: terminów wypłat za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2011/2012 z dnia 3 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/11 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze administracji Uczelni z dnia 11 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Sztuki z dnia 11 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/11 Rektora w sprawie: opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czaie wojny” z dnia 11 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/11 Rektora w sprawie: organizacji i funkcjonowana ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi z dnia 12 października 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/11 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego z dnia 8 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 10 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-44/11 Rektora w sprawie: struktury jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listoada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-45/11 Rektora w sprawie: planu prac związanych z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-46/11 Rektora w sprawie: nowelizacji Statutu Uczelni z dnia 30 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/11 Rektora w sprawie: Zamiejscowego Wydziału w Tarnowie z dnia 30 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze Instytutu Neofilologii z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/11 Rektora w sprawie: zmian w strukturze Katedry Informatyki i Metod Komputerowych z dnia 12 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/11 Rektora w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/11 Rektora w sprawie: Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych z dnia 12 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/11 Rektora w sprawie: określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich z dnia 15 grudnia 2011 roku + ANEKS z dnia 18.11.2014 r +  ANEKS NR 2 z dnia 22.06.2015 r

Zarządzenie Nr R/Z.020rwc1-53/11 Rektora w sprawie: aktualizacji zasad (polityki ) rachunkowości dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/11 Rektora w sprawie: obowiązywania zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń osobowych w Uniwersytecie Pedagogicznym z dnia 30 grudnia 2011 roku +Aneks Nr 1  z dnia 3.04.2013 r.