Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2015

 • access_time grudzień 14, 2015

Uchwały Senatu 2015

Uchwała Senatu z dnia 26 stycznia 2015 roku
 • w sprawie: planu remontów i inwestycji na 2015 rok
 • w sprawie: narzutów kosztów na 2015 rok
 • w sprawie: uchylenia zasad decentralizacji
 • w sprawie: finansowania działalności dydaktycznej
 • w sprawie: zmian w Statucie Uczelni
 • w sprawie: efektów kształcenia dla kierunku prawo (profil ogólnoakademicki)

 

Uchwała Senatu z dnia 23 marca 2015 roku

 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie: regulaminów

– zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej w Uniwerstecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
– korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 • w sprawie: regulaminu Centrum „Pro Futuro”
 • w sprawie: współpracy międzynarodowej
 • w sprawie: organizacji kursów z języka obcego
 • w sprawie: nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2014 rok
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia  na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe (I sopnia)
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku filologia, profil praktyczny (II stopnia)
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach:

animacja kultury w przestrzeni społecznej (I i II stopnia)
malarstwo (I i II stopnia)
sztuka i media (I stopnia)

 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja (II stopnia)

 

Uchwała Senatu z dnia 27 kwietnia 2015 roku

 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w rokuy akademickim 2016/2017
 • w sprawie: warunków rekrutacji na studia doktoranckie beneficjentów programu „Diamentowy Grant”
 • w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku informatyka (II stopnia)
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku prawo (profil praktyczny)
 • w sprawie: Regulaminu studiów I i II stopnia
 • w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich
 • w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych
 • w sprawie: Zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych
 • w sprawie: współpracy międzynarodowej
 • w sprawie: Regulaminów: Ośrodka Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej oraz Ośrodka Filmu dla Oświatry, Sztuki i Kultury Polskiej

 

Uchwała Senatu z dnia 28 maja 2015 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe

 

Uchwała Senatu z dnia 15 czerwca 2015 roku

 • w sprawie: sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 rok
 • w sprawie: budżetu Uczelni na 2015 rok
 • w sprawie: korekty planu finansowego Uczelni za 2014 rok
 • w sprawie: nowelizacji Statutu Uczelni
 • w sprawie: określenia efektów uczenia się
 • w sprawie: umów międzynarodowych
 • w sprawie: wytycznych dla rad wydzialów dotyczących tworzenia programów dla studiów III stopnia rozpoczynajacych się od roku akademickiego 2015/16

 

Uchwała Senatu z dnia 5 października 2015 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu
 • w sprawie: kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • w sprawie: Roku Jubileuszowego
 • w sprawie: ustanowienia dla MPEC w Krakowie służebności przesyłu
 • w sprawie: wysokości stypendium doktorskiego
 • w sprawie: wstrzymania przyznawania stypendium doktorskiego
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej
 • w sprawie: zasad oraz ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich

 

Uchwała Senatu z dnia 16 listopada 2015 roku

 • w sprawie: ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015
 • w sprawie: współpracy międzynarodowej

 

Uchwała Senatu z dnia 14 grudnia 2015 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia  na kierunku informatyka (profil praktyczny)
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia  na kierunku ekonomia społeczna
 • w sprawie: wypłat za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/16
 • w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego
 • w sprawie: współpracy międzynarodowej