Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2011

 • access_time grudzień 5, 2011

uchwały senatu 2011

19

Uchwała Senatu z dnia 24 stycznia 2011 roku

 • w sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2011 rok
 • w sprawie: ankiety dla absolwentów Uniwersytatu Pedagogicznego
 • w sprawie: regulaminu Uniwersytetu Dzieci i Rodziców
 • w sprawie: Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”
 • w sprawie: narzutów kosztów na 2011 rok

Uchwała Senatu z dnia 28 lutego 2011 roku

 • w sprawie: zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 • w sprawie: limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie: umów o współpracy
 • w sprawie: zmiany nazwy Centrum

Uchwała Senatu z dnia 21 marca 2011 roku

 • w sprawie: wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 rok
 • w sprawie: ustanowienia dla MPEC w Krakowie służebności przesyłu
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/12
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa – ks. bp. Tadeuszowi Pieronkowi
 • w sprawie: obowiązków nauczyciela akademickiego Uczelni
 • w sprawie: Regulaminu Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”
 • w sprawie: Regulaminu Studium Nauki Języka Polskiego

Uchwała Senatu z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 • w sprawie: oferty rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/13 dotyczącej studiów I stopnia realizowanych w specjalności nauczycielskiej
 • w sprawie: szczegółowych zasad rekrutacji na kierunek Filologia, specjalność filologia angielska, nauczycielska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Suchej Beskidzkiej na rok akademicki 2011/2012

Uchwała Senatu z dnia 30 maja 2011 roku

 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Uczelni za 2010 rok
 • w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
 • w sprawie: podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną w 2011 roku
 • w sprawie: utworzenia własnego funduszu stypendialnego dla pracowników Uczelni
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku (z późn. zm.) o obowiązywaniu zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń
 • w sprawie: wprowadzenia zasady podziału wydzielonej części dotacji na działalność dydaktyczną, telekomunikację i media na poszczególne jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013
 • aneks do Uchwaly Senatu nr 5/24.01.2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: narzutów kosztów na 2011 rok
 • w sprawie: uruchomienia nowych kierunków studiów
 • w sprawie: umów o współpracy
 • w sprawie: nadania Medalu Uniwersytetu
 • w sprawie: zmiany załącznika Statutu Uczelni

Uchwała Senatu z dnia 20 czerwca 2011 roku

 • w sprawie: wdrażania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie: wprowadzajaca zmianę do Uchwały Senatu Nr 4/22.03.2010 w sprawie obowiązującego wymiaru pensum
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa – prof. dr hab. Algirdasowi Gaizutisowi
 • w sprawie: studiów doktoranckich
 • w sprawie: umowy o współpracy

Uchwała Senatu z dnia 9 września 2011 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie: sprawozdania z działalności Uczelni za 2010 rok
 • w sprawie: strategii e-Kształcenia
 • w sprawie: wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych …
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi …
 • w sprawie: umów o współpracy
 • w sprawie: regulaminu ochrony własności intelektualnej
 • w sprawie: kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • w sprawie: dyplomów ukończenia studiów

Uchwała Senatu z dnia 21 listopada 2011 roku

 • w sprawie: statutu Uczelni
 • w sprawie: liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • w sprawie: utworzenia Zamiejscowego Wydziału
 • w sprawie: wytycznych dotyczacych planów studiów i programów kształcenia
 • w sprawie: struktury jakości kształcenia
 • w sprawie: umów o współpracy
 • w sprawie: badania bilansu Uczelni

Uchwała Senatu z dnia 19 grudnia 2011 roku

 • w sprawie: regulaminu studiów
 • w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych
 • w sprawie: założeń ogólnouczelnianych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego
 • w sprawie: obowiązywania zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń osobowych w Uniwersytecie Pedagogicznym
 • w sprawie: przejęcia leśniczówki
 • w sprawie:  zakupu działki